project

Ambitiedocument Herdenkingsjaar 2021 – 600 jaar Sint Elisabethsvloed

Verschillende partijen hebben het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij het feit dat 600
jaar eerder de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal
gevarieerde activiteiten te organiseren. Dat er veel partijen willen stilstaan bij de Sint Elisabethsvloed
is een mooie constatering. Het geeft aan dat de geschiedenis en dat thema’s als ‘water’ en ‘delta’
leven. Tot medio 2018 waren de verschillende initiatiefnemers niet of nauwelijks met elkaar in
gesprek. Een onwenselijke situatie omdat er daardoor mogelijk meerdere initiatieven ontstaan die op
elkaar lijken en onnodig met elkaar concurreren, zowel in het aanspreken van publiek als in de fase
ervoor (bijvoorbeeld bij het werven van sponsors en organiseren van publiek geld). Door wél met
elkaar in gesprek te zijn, en tot een vorm van samenwerking te komen, kan juist extra kracht
ontwikkeld worden, zowel richting financiers als richting publiek. Rob Berkers is gevraagd om de
diverse organisaties te mobiliseren achter één verhaal. Dit is gelukt: begin 2019 verscheen een
ambitiedocument namens twaalf instanties.